| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Προκηρύξεις Προπτυχιακών Υποτροφιών με επιλογή, Πανεπιστημιακού έτους 2012-13

Δημοσίευση: 01-04-2013 - Φύλλο:194


Α.
Υποτροφίες σε φοιτητές Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημιακού Τομέα

 

1. Δ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
Τέσσερεις (4) υποτροφίες, σε ομογενείς που κατάγονται, κατά προτίμηση, από την Κωνσταντινούπολη, φοιτητές/τριες της Ελληνικής Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας, της Θεολογίας, της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, όλων των αντιστοίχων Σχολών των Ελληνικών Παν/μίων, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτιμώνται οι πτωχότεροι. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 250,00.
2. ΠΗΝΕΛ. ΑΤΣΑΡΟΥ
Τρεις (3) υποτροφίες, σε άπορους επιμελείς και χρηστοήθεις φοιτητές ή φοιτήτριες της Θεολογικής Σχολής του Εθν. και Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα υποδείξει η Θεολογική Σχολή, μετά σύμφωνη γνώμη της αδελφότητας «Ο ΣΩΤΗΡ». Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 400,00.
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΒΑΣ. ΜΑΚΡΗ
Tέσσερεις (4) υποτροφίες, σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κληρικούς (πρεσβυτέρους και διακόνους), διακρινόμενους για το ήθος και την επίδοση στις σπουδές τους, αλλά και «αποδεδειγμένως ορθώς και υγιώς περί την ορθόδοξον πίστιν έχοντας», προτιμωμένων των φοιτητών κληρικών των καταγομένων από την Κεφαλληνία. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 300,00.
4. ΣΠΥΡ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ
Δύο (2) υποτροφίες, σε άπορους φοιτητές όλων των ΑΕΙ της Χώρας, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής,από το Συρράκο Ιωαννίνων. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 200,00.
5. ΣΩΤ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τέσσερεις (4) υποτροφίες σε φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους από τον Δήμο Ανδρίτσαινας, κατά προτίμηση, ή από την Επαρχία Ολυμπίας ή τέλος από τον Νομό Ηλείας, με κριτήρια τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στις Σχολές ή στα Τμήματα αυτά ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμωμένων των απόρων. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε Ευρώ 300,00.
6. ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ
Είκοσι (20) υποτροφίες σε Κυθήριους Α/ετείς φοιτητές, κατά τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους, σε οποιαδήποτε Παν/κού Τομέα Σχολή Ελληνικού ΑΕΙ, πλην των Στρατιωτικών Σχολών, προτιμωμένων των εισαγομένων στις Φυσικομαθηματιικές Σχολές. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 160,00.
7. ΘΩΜΑ ΣΟΥΡΛΗ
Μία (1) υποτροφία σε άπορο φοιτητή ή φοιτήτρια όλων των Σχολών και Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καταγόμενο/η από τον Νομό Λακωνίας, για να βοηθηθεί στις σπουδές του/της. Μηνιαίο ποσό Ευρώ 102,71.
8. Δ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ (Αγαθοεργίες)
Μία (1) υποτροφία σε άπορο ή ορφανό Α/ ετή φοιτητή, καταγόμενο εξ Αμαράντου (πρώην Βενδίστη) Ν. Τρικάλων, οποιασδήποτε Πολυτεχνικής Σχολής της Χώρας, προτιμωμένου του Πολυτεχνείου Αθηνών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σπουδαστής ή φοιτητής Πολυτεχνικής Σχολής, θα χορηγείται σε σπουδαστή ή φοιτητή οποιασδήποτε άλλης Ανωτάτης Σχολής της Χώρας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 300,00.
9. ΔΗΜ. ΤΡΙΚΟΥΛΗ
Τρεις (3) υποτροφίες, σε άπορους άρρενες φοιτητές όλων των Ιατρικών Σχολών, καθώς και σε φοιτητές όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, που παρέχουν τεχνική μόρφωση, καταγόμενους από το χωριό Πραγματευτή Κυνουρίας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 117,39.

Β.
Υποτροφίες σε σπουδαστές ΤΕΙ – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
ΣΠΥΡ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ
Δύο (2) υποτροφίες σε άπορους σπουδαστές όλων των ΤΕΙ της Χώρας, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής, από το Συρράκο Ιωαννίνων. Μηνιαίο ποσό Ευρώ 200.

Γ.

Υποτροφίες σε μαθητές Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης
ΣΠΥΡ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ
Έξι (6) υποτροφίες σε άπορους μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης και έξι (6) σε άπορους μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής, από το Συρράκο Ιωαννίνων. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας: Δημοτική Εκπ/ση Ευρώ 50,00 Μέση Εκπαίδευση Ευρώ 90,00.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 08 – 04 - 2013

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
Ι. Οι φοιτητές ΑΕΙ και οι σπουδαστές ΤΕΙ υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει:
α) η Ελληνική ιθαγένεια και
β) η ηλικία, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών και
γ) όπου απαιτείται, η καταγωγή των υποψηφίων. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα)


Ειδικότερα για τη λήψη υποτροφίας από τα Κληροδοτήματα:
- Δημ. Αράπογλου, θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή α) κατά προτίμηση, από την Κων/πολη και β) γενικά ότι είναι ομογενείς.
- Βασιλ. και Μαριάν. Βασ. Μακρή, θα πρέπει να προκύπτει, αν υπάρχει, η καταγωγή, κατά προτίμηση, από την Κεφαλληνία.
- Σπ.Μπαλτατζή, θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από το Συρράκο Ιωαννίνων.
- Σωτηρίου Παπαζαφειροπούλου θα πρέπει να προκύπτει κατά σειρά προτίμησης η καταγωγή από την α) Ανδρίτσαινα β) επαρχία Ολυμπίας και γ) τον Ν. Ηλείας.
- Κληρ/μα Θωμά Σουρλή, θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από τον Ν. Λακωνίας.
- Μαρίας Στάη, θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από τα Κύθηρα.
- Δημητρίου Τρίκουλη θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από την Πραγματευτή Κυνουρίας.
2. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ίδιο ή άλλο Κληρ/μα, Δωρεά ή Κληρονομία και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα άλλη υποτροφία.
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό στο προηγούμενο έτος σπουδών (2011-12) τουλάχιστον «Λ.Καλώς» (Σύμφωνα με την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).


Οι Πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν τα με αύξοντα αριθμό 1 έως και 3 δικαιολογητικά και επί πλέον για τη λήψη υποτροφίας:
Α. Από τα Κληρ/ματα Δημ. Αράπογλου, Σ. Παπαζαφειροπούλου και Μ. Στάη:
1. Ατομικό Δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και
2. Βεβαίωση εγγραφής σε ΑΕΙ.
Β. Από τα Κληρ/ματα Π. Ατσάρου, Βασ.& Μαρ.Β.Μακρή, Δ. Τρίκουλη, Θ.Σουρλή και Δωρ. Σχολαρίου:
1. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς» και
2. Βεβαίωση εγγραφής σε ΑΕΙ.

Γ. Από το Κληρ/μα Σπ. Μπαλτατζή:
1. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»,
2) Ατομικό Δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και
3) Βεβαίωση εγγραφής σε ΑΕΙ (φοιτητές) και σε ΤΕΙ (σπουδαστές) (αναζητείται αυτεπάγγελτα).

Επί πλέον για τη λήψη υποτροφίας από τα Κληρ/τα Δ. Αράπογλου, Π. Ατσάρου, Σ. Παπαζαφειροπούλου, Θ.Σουρλή, Δ. Σχολαρίου και Δ. Τρίκουλη όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν:
1) Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθ. Σημειώματος της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογενείας τους (Αναζητείται αυτεπάγγελτα) και
2) Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων και της οικογενείας τους. Για τη λήψη υποτροφίας από το Κληρ/μα Σπ. Μπαλτατζή , οι φοιτητές, οι σπουδαστές και οι μαθητές θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό οικονομικής ανεπάρκειας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα και Ε9. (Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000,00 για εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κ.λπ. και σε Ευρώ 35.000,00 για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500,00 για κάθε τέκνο πέραν των δύο).

Επίσης για το Κληρ/μα Β. & Μαρ. Β. Μακρή απαιτείται βεβαίωση ότι οι υποψήφιοι είναι κληρικοί.
ΙΙ. Οι μαθητές Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης για τη λήψη υποτροφίας από το Κληροδότημα Σπυρ. Μπαλτατζή , θα υποβάλουν επίσης πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2012- 13. Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου και του Λυκείου υποβάλλουν Απολυτήριο Δημοτικού και Γυμνασίου αντίστοιχα, με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς». Οι μαθητές των λοιπών τάξεων πιστοποιητικό σπουδών στο προηγούμενο σχολ. έτος 2008-09 με βαθμό τουλάχιστον Λ. Καλώς.

ΓΕΝΙΚΑ: Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστημιακού έτους 2012-13 και θα διαρκέσει μέχρι τον μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι τον μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους (άρθρο 55 του Α.Ν. 2039/39, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1583/85 και άρθρο 25 του Κ.Δ. 18/41).Ειδικά η υποτροφία από τα έσοδα του Κληρ/τος Σπυρ. Μπαλτατζή θα αρχίσει από 1-10-2012.


Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζουν πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι υπότροφοι δεν λάβουν το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39). Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο- Παν/μίου 30).


Περισσότερες πληροφορίες και Έντυπα αιτήσεων δίνονται από τη Δ/νση Κληρ/των – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων, Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος, γραφ. 67, τηλ. 210.368.9132-4 και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
www.uoa.gr – φοιτητές → υποτροφίες – βραβεία.
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!