| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ «και θυμώντας τα να κλαις»

Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΖΩΡΑ

Δημοσίευση: 01-11-2012 - Στήλη: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - Φύλλο:189
Στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών σώζεται η πρώτη «Κατάστασις μισθοδοσίας των Καθηγητών κ.λπ. του Πανεπιστημίου Όθωνος διά τον μήνα Ιούνιον του 1837». Από αυτήν πληροφορούμεθα ότι οι μισθοί των καθηγητών, αναλόγως βαθμίδας, κυμαίνονταν από 250 έως 350 δρχ., όταν ο προϋπολογισμός για την ανέγερση του Πανεπιστημίου προβλεπόταν περί τις 176.000 δρχ., ενώ η επισκευή ενός μεγάλου δωματίου παραδόσεων (στο κτήριο Κλεάνθη) κόστισε 1,15 δρχ. Στη συνέχεια, μια δεκαετία αργότερα, στις 31 Οκτωβρίου 1846, ο Όθωνας εξέδωσε Β.Δ. «Περί προσδιορισμού της μισθοδοσίας των Καθηγητών του Πανεπιστημίου», με το οποίο καθόριζε ότι ο μισθός των τακτικών καθηγητών θα ήταν 300 δρχ.

 

Η πρώτη αύξηση δόθηκε με Β.Δ. του Όθωνα, στις 28 Μαΐου 1859, και ήταν της τάξης των 50 έως 100 δρχ., ενώ παράλληλα οριζόταν ότι «εις τους καθηγητάς τους τακτικούς και επιτίμους δίδομεν τον βαθμόν του υπουργικού συμβούλου». Το 1883, με Β.Δ. του Γεωργίου Α΄, θεσπίζεται καταβολή μεγάλου επιμισθίου στους καθηγητές, όταν αυτοί λαμβάνουν εντολή διδασκαλίας και για άλλα μαθήματα εκτός των δικών τους: «Εις καθηγητάς του Πανεπιστημίου δύναται να χορηγήται εκατοντάδραχμον κατά μήνα επιμίσθιον, οσάκις ανατίθεται αυτοίς μάθημα χηρευούσης έδρας, απαιτούν τουλάχιστον καθ’ εβδομάδα διδασκαλίαν τρίωρον».

 

Αν φθάσουμε στον 20ό αίωνα, στην εποχή των Βαλκανικών πολέμων, και θελήσουμε να δούμε πώς αμειβόταν ένας καθηγητής πριν από 100 χρόνια, θα διαπιστώσουμε ότι λάμβανε πλέον μισθό 400 δρχ. Σε έγγραφο του τότε Πρύτανη Εμμανουήλ Ζολώτα προς τον Υπουργό Παιδείας Λάμπρο Κορομηλά διαβάζουμε τα εξής: «Συμφώνως προς το άρθρον 9, 3 του Νόμου ΓΩΚΓ΄ και του Νόμου ΓΩΚΕ΄: “Οι τακτικοί Καθηγηταί του Πανεπιστημίου λαμβάνουσι μηνιαίως μισθόν δρχ. 400. Του μισθού τούτου γίνεται αύξησις κατά 50 δρχ. μηνιαίως μετά την συμπλήρωσιν εκάστης των δύο από του εις τακτικόν Καθηγητήν διορισμού αυτών πενταετιών”. Όθεν παρακαλούμεν Υμάς, Κύριε Υπουργέ, όπως, ευαρεστούμενος, προκαλέσητε την έκδοσιν Β.Δ., δι’ ου θέλουσιν ορισθή , συμφώνως προς τους ανωτέρω Νόμους, οι μισθοί τούτων ως εξής: Οι Καθηγηταί του Εθνικού Πανεπιστημίου …, οι Καθηγηταί του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου…». Και μέσα σε μια δεκαετία ο μισθός τετραπλασιάζεται φθάνοντας, την εποχή της Μικρασιατικής Καταστροφής, τις 2.000 δρχ. Σε απαντητικό έγγραφο του νομικού συμβούλου του Πανεπιστημίου Δημητρίου Παππούλια προς τον Πρύτανη Κωνσταντίνο Λούρο, στις 31 Οκτωβρίου 1922, σχετικά με τις κρατήσεις επί του μισθού των καθηγητών για τη σύνταξή τους, αναφέρονται τα εξής: «Ο νέος οργανισμός του Πανεπιστημίου ώρισεν μεν εν άρθρω 70 ότι οι τακτικοί καθηγηταί λαμβάνουσι μισθόν Αρεοπαγίτου, ήτοι τον διά του Νόμου 2751 οριζόμενον, τα της συντάξεως όμως αυτών καθώρισεν ουχί επί τη βάσει του μισθού τούτου, αλλά επί τη βάσει του προηγουμένως χορηγουμένου». Την ίδια εποχή, από έγγραφα του Πανεπιστημίου, εμφαίνεται ότι οι μισθοί των τακτικών επιμελητών ανέρχονταν σε 600 δρχ., ενώ των τακτικών βοηθών σε 300 δρχ.

 

Και με την πάροδο του χρόνου οι μισθοί συνεχώς αυξάνονταν, έτσι ώστε –μια εικοσαετία αργότερα, στις αρχές της Κατοχής–αυτοί κυμαίνονταν από 15.000 έως 20.000 δρχ., ανάλογα με τα χρονοεπιδόματα και το «Επίδομα ακριβείας», ενώ στη συνέχεια αυξάνονται πλασματικά λόγω του πληθωρισμού. Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 ο καθαρός μισθός ξεπερνάει τα 2.000.000 πληθωριστικές δρχ., όταν απαιτείτο μόλις εκατονταπλάσιο ποσό «διά την αποζημίωσιν των ιδιοκτητών των εν Γουδί απαλλοτριωτέων εκτάσεων» και επαρκούσε ποσό 3.250.000 για «εκτέλεσιν εργασιών επισκευής και διαρρυθμίσεως χώρων εν τω κεντρικώ κτηρίω του Πανεπιστημίου διά την εγκατάστασιν του γραφείου του Κοσμήτορος της Φυσικομαθηματικής Σχολής». Από έγγραφο που έστειλε, στις 19 Ιανουαρίου 1950, ο Πρύτανης Εμμανουήλ Εμμανουήλ προς τον Υπουργό Παιδείας Γ. Οικονόμου, πληροφορούμαστε ότι, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, χρειαζόταν ποσό ύψους 1.398.064.000 «διά μισθοδοσίαν 91 τακτικών καθηγητών». Και φθάνοντας στα μέσα της δεκαετίας του ’60, ο μισθός των καθηγητών θα κυμαίνεται πλέον στις 15.000 δρχ, όταν ένα αγροτεμάχιο 3.500 τ.μ. στον Ωρωπό κόστιζε 20.000 δρχ. Σήμερα, μισό αιώνα αργότερα, πόσοι μισθοί άραγε χρειάζονται για να αγορασθεί ένα αντίστοιχο αγροτεμάχιο;

Στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών σώζεται η πρώτη «Κατάστασις μισθοδοσίας των Καθηγητών κ.λπ. του Πανεπιστημίου Όθωνος διά τον μήνα Ιούνιον του 1837»
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!