| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Πριν από έναν αιώνα: Πυρκαγιά στο Χημείο

Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΖΩΡΑ

Δημοσίευση: 03-05-2012 - Στήλη: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - Φύλλο:185
Το καλαίσθητο κτήριο του παλαιού Χημείου, που ορίζεται από τις οδούς Σόλωνος, Μαυρομιχάλη και Χαριλάου Τρικούπη, είναι έργο του Βαυαρού αρχιτέκτονα Hernest Ziller και θεμελιώθηκε το 1887, ενώ η επίσημη έναρξη των μαθημάτων έγινε το 1890.

Είκοσι όμως χρόνια αργότερα, το 1911, εξαιτίας πυρκαγιάς το με γαλύτερο μέρος του κτηρίου κα ταστράφηκε και ξανακτίστηκε, το 1918, με έξοδα του Δημοσίου. Τότε προστέθηκαν το κεντρικό αμφιθέ ατρο 350 θέσεων και ο δεύτερος όροφος. Με τις προσθήκες αυτές, το Χημείο απέκτησε τη σημερινή του μορφή. Σε αυτό το ιστορι κό κτήριο, που το 1994 κρίθηκε διατηρητέο, φοίτησαν επί έναν και πλέον αιώνα γενιές φοιτητών της Φυσικομαθηματικής Σχολής.

Στο Παλαιό Χημείο στεγάστη καν το Εθνικό Χημείο, το Γενικό Χημείο του Κράτους, το Εθνικό Γραφείο Μέτρων και Σταθμών, η Γεωδαιτική Επιτροπή, η Θα λασσογραφική Εταιρεία, η Φυ σιοδιφική Εταιρεία, το Βοτανικό Μουσείο κ.ά. Ας σημειωθεί ότι στο κτήριο αυτό λειτούργησε το πρώτο πανεπιστημιακό οινοποι είο και η πρώτη γεννήτρια ακτίνων Roentgen το 1897. Με τον σταθμό ασυρμάτου που υπήρχε εκεί κα τορθώθηκε επαφή με τη Στρατιά Μικράς Ασίας, ενώ ο ραδιοφω νικός σταθμός του Χημείου λει τούργησε ως παράνομος κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Σήμερα φυλάσσεται εκεί μεγάλη Συλλογή Επιστημονικών Οργά νων, που περιλαμβάνει όργανα Φυσικής, Χημείας, Αστρονομί ας, Φαρμακευτικής και Ιατρικής. Πριν από δέκα χρόνια, το 2002, ξεκίνησαν εργασίες για αποκα τάσταση του Χημείου. Το έργο «Επισκευή και Διαρρύθμιση του κτηρίου του Παλαιού Χημείου του Πανεπιστημίου Αθηνών» έχει προϋπολογισμό 9.061.000 ευρώ. Προβλέπεται ότι με την ολοκλή ρωση των εργασιών, θα μπο ρέσει να στεγασθεί στο κτήριο αυτό το Μουσείο του Πανεπι στημίου Αθηνών, ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε αυτό μαθητών, φοιτητών και γενι κά των ιστοριοδιφών που ενδι αφέρονται να γνωρίσουν την ιστορία του παλαιότερου εκπαι δευτικού Ιδρύματος της χώρας.
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!