| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Περιμένοντας την «Αθηνά» - Υποχρηματοδότηση, δυσλειτουργίες και στο βάθος συγχωνεύσεις

Δημοσίευση: 17-01-2013 - Στήλη: ΡΕΠΟΡΤΑΖ - Φύλλο:191
Εν αναμονή των ανακοινώσεων του υπουργείου Παιδείας για το περίφημο σχέδιο «Αθηνά» περί συγχωνεύσεων τμημάτων στα Ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, βρίσκεται η πανεπιστημιακή κοινότητα της χώρας.
Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου αναμένονται οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το θέμα, που πιθανότατα θα περιλαμβάνουν συρρίκνωση των τμημάτων των ανωτάτων ιδρυμάτων της χώρας ίσως και κατά 150 τμήματα πανελλαδικά. Όπως έχει δεσμευτεί ο Υπουργός Παιδείας, οι προτάσεις του θα ανακοινωθούν στις διοικήσεις των Ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης ώστε να τοποθετηθούν και να ληφθούν τελικά κοινές αποφάσεις.
Πάντως ο Υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος έχει ήδη δηλώσει ότι το μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσουν εφέτος οι υποψήφιοι για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ θα είναι πολύ διαφορετικό από το περυσινό και θα περιλαμβάνει όλες αυτές τις αλλαγές.
Το μηχανογραφικό αυτό και αναμένεται ότι θα ανακοινωθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η διαδικασία διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς έχει ανατεθεί στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) με πρόεδρο τον καθηγητή κ. Ευάγγελο Κουφουδάκη.
Εάν το σχέδιο τεθεί σε εφαρμογή εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, γεγονός που σημαίνει ότι οι διαβουλεύσεις θα έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, τότε οι υποψήφιοι για ένταξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ακαδημαϊκό έτος 2013-14), θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα εντελώς διαφορετικό μηχανογραφικό.
Επίσης ο Υπουργός Παιδείας έχει δηλώσει ότι η επιλογή των τμημάτων που θα συγχωνευθούν θα γίνει με βάση ακαδημαϊκά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Νέες ρυθμίσεις για τις μετεγγραφές
Νέες ρυθμίσεις έγιναν στις επιλογή των φοιτητών που έχουν δικαίωμα μετεγγραφής από ένα Ίδρυμα σε άλλο με ομοειδές επιστημονικό αντικείμενο, από το Υπουργείο Παιδείας. Σχετική τροπολογία κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Παιδείας όπου και ψηφίστηκε. Η τροπολογία αυτή κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
Με την τροπολογία αυτή δόθηκε και η δυνατότητα να εξεταστούν οι φοιτητές Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. τον Φεβρουάριο σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται στο χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο. Στο νομοσχέδιο κατατέθηκαν και άλλες δύο τροπολογίες που αφορούν στην πρόσληψη καθηγητών σε Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. μέσω υποτροφιών ή άλλων πόρων και στη μετάκληση καθηγητών από Α.Ε.Ι. σε Α.Ε.Ι. Συγκεκριμένα οι τροπολογίες προβλέπουν τα εξής:
Μετάκληση καθηγητών πρώτης βαθμίδας από Α. Ε. Ι. της περιφέρειας σε Α. Ε. Ι. της περιφέρειας, σε αντίστοιχες κενές θέσεις. Η μετάκληση πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από πρόταση του 1/4 τουλάχιστον των καθηγητών της Σχολής και εισήγηση του κοσμήτορα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάκληση είναι να υπάρχει είτε εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στη σχολή υποδοχής είτε σχετική απόφαση της κοσμητείας της σχολής προέλευσης, με την οποία συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του καθηγητή πρώτης βαθμίδας που μετακαλείται στη σχολή υποδοχής.
Δυνατότητα κάλυψης διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου των Α. Ε. Ι. από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Α. Ε. Ι.
Με τη συγκεκριμένη τροπολογία δίνεται η δυνατότητα κάλυψης διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου των Α. Ε. Ι. από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Α. Ε. Ι. Τα Τμήματα μπορούν να προσλαμβάνουν πανεπιστημιακούς υποτρόφους δηλαδή επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους ή κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή υποψήφιους διδάκτορες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται για διάρκεια ενός Πανεπιστημιακού έτους, κατά περίπτωση. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη.
Διευκρινίζεται ότι οι αλλαγές που έγιναν στις μετεγγραφές αφορούν μόνο τους εισακτέους της εφετινής χρονιάς.
Με την τροπολογία αυτή, εισάγεται το κατά κεφαλήν εισόδημα ως κριτήριο μετεγγραφής των υποψηφίων.
Παράλληλα, στις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό κατά κεφαλήν εισόδημα διπλασιάζεται, ενώ επίσης δίνεται δικαίωμα δύο επιλογών σε κάθε δικαιούχο μετεγγραφής ανάλογα με την πόλη που θα προτιμήσει. Οι μετεγγραφόμενοι, ωστόσο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβούν το 10% των εισακτέων σε κάθε τμήμα.

Δικαίωμα μετεγγραφής δεν θα έχουν μόνο όσοι έχουν ήδη εγγραφεί σε τμήματα που εισήχθησαν αλλά και εκείνοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους αλλά δεν ενεγράφησαν (πιθανώς για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους).

Όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται με την τροπολογία
- Όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011-2012 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποκτούν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, κατά την έννοια της υπ’ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφασης του υπουργού Παιδείας «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (ΦΕΚ Β’ 874), όπως τροποποιήθηκε, εφόσον το ετήσιο κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) κατά κεφαλήν.
Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο, ήτοι δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000€) κατά κεφαλήν.
- Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και επιτρέπεται μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα.
- Οι δικαιούχοι μεταφοράς μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο διαφορετικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.
- Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:

αα) το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά αύξουσα κατανομή,

ββ) ο δικαιούχος να είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%,

γγ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α` 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,

εε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α΄120),

στστ) τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.


ε. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!