| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Νόμος 4009/2011 - Αποσπάσματα Γνωμοδότησης του Καθηγητή Ν. Καν. Κλαμαρή

Δημοσίευση: 12-07-2012 - Στήλη: ΡΕΠΟΡΤΑΖ - Φύλλο:187


I


Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω….. ως προς την …..εφαρμογή …. του Ν. 4009/2011 σχετικά με τη λειτουργία των Οργάνων Διοικήσεως του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά τη λήξη της θητείας τους.

ΙΙ


Η επιστημονική μου άποψη …. έχει ως ακολούθως:

1. …
1.1. …
1.2. …

1.3. …. για αρκετές ρυθμίσεις του Ν. 4009/2011 έχει αμφισβητηθεί η συμβατότητά τους …. με το άρθρο 16 του Συντάγματος. Άλλωστε το θέμα εκκρεμεί και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και κατά τη δική μου …. άποψη κάποιες διατάξεις .... δεν είναι συμβατές με το άρθρο 16 Συντ. Πρόκειται ιδίως για τις διατάξεις …. που προβλέπουν τη συμμετοχή …. εξωτερικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι. …. τις αρμοδιότητες …. Δ.Σ., …. και τις αρμοδιότητες του Κοσμήτορος κ.ο.κ.

1.4. …. η γνωμοδότησή μου δεν υπεισέρχεται στο ερώτημα, αν ο Ν. 4009/2011 περιέχει ή όχι αντισυνταγματικές ρυθμίσεις και ούτε στο ερώτημα, αν οι ρυθμίσεις του Ν. 4009/2011 επί της ουσίας συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στη λειτουργία και αποστολή των Α.Ε.Ι.. ………

2. Ο Ν. 4009/2011 προβλέπει … …. τη μελλοντική έκδοση .… των ακολούθων …. κειμένων, τα οποία …. δεν έχουν εκδοθεί:
2.1. Τον Οργανισμό …..
2.2. Τον εσωτερικό Κανονισμό . …..

3. Ο Ν. 4009/2011 προβλέπει την ακόλουθη διάρθρωση των Α.Ε.Ι. …., που … δεν έχει πραγματοποιηθεί:
3.1. Τις Σχολές ….
3.2. Τα Τμήματα ….

4. Κατά τον Ν. 4009/2011 τα όργανα …. των Α.Ε.Ι … είναι …. :
4.1. α) Το Συμβούλιο, β) ο Πρύτανης και γ) η Σύγκλητος. Τα όργανα … δεν έχουν …. συγκροτηθεί ….
4.2. Κατά τον Ν. 4009/2011 τα όργανα …. της Σχολής είναι …. : α) Ο Κοσμήτορας, β) η Κοσμητεία και γ) η Συνέλευση. …. τα όργανα … δεν έχουν …. συγκροτηθεί, ενώ ούτε οι Σχολές έχουν …. ιδρυθεί.
4.3. Κατά τον Ν. 4009/2011 τα όργανα … του τμήματος είναι …. : α) ο διευθυντής και β) Η Συνέλευση. …. τα όργανα αυτά δεν έχουν ….. συγκροτηθεί, …. ούτε τα Τμήματα έχουν …..ιδρυθεί.
4.4. …. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας …. ούτε οι νέες Σχολές έχουν ιδρυθεί, ούτε οι υφιστάμενες Σχολές έχουν καταργηθεί, ούτε τα υφιστάμενα Τμήματα έχουν μετατραπεί, ούτε οι υφιστάμενοι Τομείς έχουν καταργηθεί.

5. Ο Ν. 4009/2011 ….. εμπεριέχει …. διατάξεις … διαχρονικού δικαίου. ….
5.1. Άρθρο 80 § 11 α: …………….
5.2.΄Αρθρο 80 § 22α: ………………
5.3. Άρθρο 80 § 22β : ………………
5.4. Άρθρο 80 § 1 : ……………………
5.5. Άρθρο 76 § 10, εδ. β΄: ………
5.6. Άρθρο 76 § 11: …………..

6. …. Η διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 76 Ν. 4009/2011 θεσπίζει τις συνέπειες μη τηρήσεως των προθεσμιών ….: « Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου, από 1.9.2012 αναστέλλεται η επιπλέον της βασικής χρηματοδότηση του ιδρύματος».

7. Από τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 …. συνάγονται τα ακόλουθα:
7.1. Η έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011, …. δεν συνδέεται με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (6.9.2011), επειδή για πολλά θέματα …. «ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις» του … νόμου (άρθρο 82 …).
7.2. …. ο Ν. 4009/2011 ρητά προβλέπει, ότι για πολλά θέματα που συνδέονται με τα όργανα των Α.Ε.Ι., …. εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις …, οι οποίες ισχύουν …. κατά τη δημοσίευση του Ν. 4009/2011 …. σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που θέτουν οι … διατάξεις του Ν. 4009/2011 μέχρι να πληρωθούν οι προϋποθέσεις που θέτουν οι …. διατάξεις του Ν. 4009/2011.
7.3. Ως ύστατο χρονικό όριο για τη λειτουργία των οργάνων του Α.Ε.Ι. …. σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 είναι αντίστοιχα …. η δημοσίευση του Οργανισμού …., ή η συγκρότηση του Συμβουλίου …., ή η ανάληψη καθηκόντων από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ….
7.4. Το άρθρο 76 Ν. 4009/2011 ρυθμίζει …. ….. τη διαδικασία εκλογής των πρώτων οργάνων του Α.Ε.Ι. και τη συγκρότηση των σχολών με βάση τον Ν. 4089/2011 ….. Συνέπεια …. της άπρακτης παρελεύσεως των προθεσμιών για την εκλογή των οργάνων …., είναι, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 76 Ν. 4009/2011, ότι «από 1.9.2012 αναστέλλεται η επιπλέον της βασικής χρηματοδότηση του ιδρύματος». …. τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011 όργανα διοικήσεως των Α.Ε.Ι. δεν καταργούνται άμεσα με την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν ως προς όλες τις αρμοδιότητές τους με βάση τις νομικές διατάξεις που ισχύουν για τα όργανα αυτά πριν από τη θέση σε ισχύ του Ν. 4009/2011. …. τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011 όργανα διοικήσεως θα καταργηθούν, όταν πληρωθούν οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 4009/2011 και ειδικότερα όταν συγκροτηθούν τα (νέα) όργανα διοικήσεως που θεσπίζει ο Ν. 4009/2011. ....
7.5. Η μη κατάργηση …. των υφισταμένων οργάνων διοικήσεως και μετά την 1.9.2012 – με την προϋπόθεση βέβαια, ότι μέχρι τότε δεν θα έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις, … που θέτει ο Ν. 4009/2011 …. – συνάγεται και από την ειδική διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 76 του ως άνω νόμου (4009/2011), που ρητά ορίζει, ότι αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες της παραγράφου 11 του ιδίου άρθρου 76, «από 1.9.2012 αναστέλλεται η επιπλέον της βασικής χρηματοδότηση του ιδρύματος». Δηλαδή μόνη συνέπεια ….. δεν είναι … ή άλλως κατάργηση των υφισταμένων οργάνων διοικήσεως, ούτε η αναστολή της βασικής χρηματοδοτήσεως του ιδρύματος, αλλά μόνο η αναστολή εκείνης της χρηματοδοτήσεως του ιδρύματος, που είναι επιπλέον της βασικής χρηματοδοτήσεώς του.

8. Κατά το άρθρο13 § 5 Ν. 2690/1999 το «συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, … εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία».

9. Το ζήτημα …. ανέκυψε … στην περίπτωση των μελών των Ανεξαρτήτων Αρχών …… το ΣτΕ 1098/2011……. θεώρησε κατ΄αποτέλεσμα …., ότι η λήξη της θητείας δεν σημαίνει αυτομάτως και λήξη της λειτουργίας του αντιστοίχου οργάνου ή των μελών που το συγκροτούν. Απλώς… δεν επιτρέπεται η ….εξακολούθηση της λειτουργίας αυτών των οργάνων ή των αντιστοίχων μελών πέραν ενός ευλόγου χρόνου. Το ΣτΕ δεν καθόρισε μεν μέχρι ποίου χρονικού σημείου εκτείνεται αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα, επισήμανε όμως, ότι το θέμα του ευλόγου χρόνου σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θα κρίνεται τότε in concreto. Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση έκρινε το ΣτΕ, ότι η παρέλευση από τη λήξη της θητείας οκτώ (8) μηνών, χωρίς εν τω μεταξύ να έχουν διορισθεί νέα μέλη ή χωρίς να διορισθούν τα ίδια μέλη με νέα θητεία, υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο και συνεπώς δεν υπάρχει πλέον νόμιμη συγκρότηση του οργάνου.

10. Είναι δεδομένο, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση …. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν τίθεται … ζήτημα ευλόγου χρόνου, αφού αυτό το θέμα θα αρχίσει να ανακύπτει …. μετά την 1.9.2012.

11. Κατ’ ακολουθίαν των …. ανωτέρω …. μπορεί να συναχθεί και ως γενική αρχή, ότι η άμεση και αυτόματη συνέπεια της παρελεύσεως της θητείας των μελών διοικήσεως ενός οργάνου, χωρίς να έχουν διορισθεί νέα, δεν μπορεί να είναι, ότι το όργανο αυτό καθίσταται «ακέφαλο» , δηλαδή άνευ διοικήσεως.

ΙΙΙ

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

1. Δεδομένου ότι κρίσιμο χρονικό σημείο είναι, σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011 (άρθρ. 76), η 31.8.2012, μέχρι τότε αφενός μεν συνεχίζεται η θητεία των οργάνων, αφετέρου δε δεν μπορεί ούτε συνιστάται να γίνει εσπευμένως οποιαδήποτε διαδικασία για την εκλογή νέων πανεπιστημιακών οργάνων με βάση τον νόμο που ίσχυε, όταν είχαν εκλεγεί τα υφιστάμενα πανεπιστημιακά όργανα, επειδή ουδείς γνωρίζει τι μπορεί να γίνει και να συμβεί μέχρι την 31.8.2012 και μάλιστα για λόγους σεβασμού προς το χρονοδιάγραμμα που θέτει ο Ν. 4009/2011 δεν θα πρέπει να σπεύσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να δημιουργήσει νέα όργανα με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε μέχρι την έναρξη της ισχύος του Ν. 4009/2011, πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την πλήρωση των προϋποθέσεων και την ίδρυση των οργάνων που προβλέπει ο Ν. 4009/2011, δηλαδή πριν την 31.8.2012.

2. Αν μέχρι την 31.8.2012 πληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις …. …. του Ν. … 4009/2011, τότε από 1.9.2012 θα λειτουργούν τα νέα πανεπιστημιακά όργανα με βάση το Ν. 4009/2011.

3. Αν μέχρι την 31.8.2012 δεν πληρωθούν οι προϋποθέσεις …. δηλαδή δεν εφαρμοσθεί για οποιοδήποτε λόγο ο Ν. 4009/2011 ως προς τα θέματα αυτά …. τότε «εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του» Ν. 4009/2011 διατάξεις οι εν ενεργεία (δηλαδή οι υφιστάμενοι) πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις, το εν ενεργεία (δηλαδή το υφιστάμενο) πρυτανικό συμβούλιο κ.ο.κ. (άρθρ. 76 § 11 Ν. 4009/2011). Το ίδιο κατά την επιστημονική μου γνώμη θα πρέπει να ισχύσει αναλόγως και για τη Σύγκλητο, τους Κοσμήτορες, την Κοσμητεία, τους Προέδρους Τμημάτων, τη Γ.Σ. Τμήματος, τους Διευθυντές Τομέων και τη Γ.Σ. των Τομέων.

4. Κατά την επιστημονική μου άποψη τα υφιστάμενα πανεπιστημιακά όργανα μπορούν με τον τρόπο αυτό να εξακολουθούν να λειτουργούν οπωσδήποτε μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2012 [κατ’ αναλογική εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 13 § 5 Ν. 2690/1999 …. και κατ ακολουθίαν του σκεπτικού της αποφάσεως του ΣτΕ 1098/2011 περί του ευλόγου χρό- νου]. Με βάση δηλαδή την …. νομολογία του ΣτΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι ο εύλογος χρόνος στην περίπτωση αυτή εκπνέει πριν το τέλος Νοεμβρίου 2012.

5. ….

Αθήνα, 10.06.2012
Ο Γνωμοδοτών
Καθηγητής Νικόλαος Κ. Κλαμαρής
Δικηγόρος
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!