| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Ε.Κ.Τ.: έρευνα για τις Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις

Δημοσίευση: 19-02-2011 - Φύλλο:171
Όλο και περισσότερες ερευνητικές δημοσιεύσεις που αποτελούν αναφορές σε ακαδημαικούς και ερευνητές ανά τον κόσμο, δημοσιεύουν χρονιά με τη χρονιά οι Έλληνες πανεπιστημιακοί. Παρά τις διαρκείς προσπάθειες απαξίωσης των Ελλήνων επιστημόνων από πολιτικούς κύκλους, τα ελληνικά πανεπιστήμια αποκτούν όλο και μεγαλύτερο κύρος στη διεθνή «αγορά» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν μάλιστα τις περισσότερες δημοσιεύσεις την περίοδο 1993-2008 (19.447 και 16.706 αντίστοιχα).
Από το 1993 έως το 2008 πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και άλλοι ερευνητικοί φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχουν δημοσιεύσει 92.456 επιστημονικά άρθρα, ενώ ο ετήσιος αριθμός των δημοσιεύσεων τετραπλασιάστηκε. Το 1993 δημοσιεύθηκαν 2.654 εργασίες και το 2008 ο αριθμός έφθασε στις 10.562. Η Ελλάδα έχει έτσι έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης μεταξύ των 27 χωρών της Ε. E. και των 30 χωρών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). Η χώρα μας καταλαμβάνει την 5η θέση μεταξύ των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. με συντελεστή μεταβολής σε αριθμό δημοσιεύσεων 3,98, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ε. Ε. είναι 1,87 και του Ο.Ο.Σ.Α. 1,65. Συνολικά το 2008 στα μέλη της Ε. Ε. έγιναν 425.647 επιστημονικές δημοσιεύσεις και στα 30 μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. 848.904 δημοσιεύσεις. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται σε μεγάλη έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) με θέμα τις «Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 1993-2008».
Όπως προκύπτει από τη μελέτη αυτή:
• Στις επιστημονικές δημοσιεύσεις των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. τη μεγαλύτερη παρουσία έχουν οι Η.Π.Α. (40,1%) και ακολουθούν η Βρετανία (10,8%), η Γερμανία (10,3%), η Ιαπωνία (9,4%), και η Γαλλία (7,6%). Η Ελλάδα είναι 19η με 1,24%.
• Η Ελλάδα είναι στη 17η θέση με 820 δημοσιεύσεις ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους, πάνω από χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία και η Ισπανία. Πρώτες το 2008 ήταν η Ελβετία (2.436), η Σουηδία (1.914) και η Δανία (1.751).
• Από το 1993 έως το 2008 οι ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις και το κύρος τους στη διεθνή κοινότητα αυξήθηκε σημαντικά. Την πενταετία 2004-2008 σε σύνολο 43.447 ελληνικών δημοσιεύσεων, οι 26.224 (60,3%) έλαβαν 165.981 αναφορές, ενώ την πενταετία 1993-1997 σε σύνολο 16.869 ελληνικών δημοσιεύσεων οι 7.919 (ποσοστό 46,9%) έλαβαν 35.044 αναφορές.
• Από τις 92.456 ελληνικές δημοσιεύσεις το 1993-2008 οι 34.195 έγιναν σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και ερευνητές από άλλες χώρες. Πρώτες χώρες στις συνεργασίες αυτές είναι οι Η.Π.Α. (10.331 από κοινού δημοσιεύσεις), η Βρετανία (8.623), η Γερμανία (6.373), η Γαλλία (5.375) και η Ιταλία (4.188).
• Οι έξι στις δέκα ελληνικές πανεπιστημιακές δημοσιεύσεις αποτελούν σημείο αναφοράς για τους ξένους ερευνητές. Κατά μέσο όρο, το 60,3% έχει γίνει αντικείμενο αναφοράς στην εργασία τουλάχιστον ενός ξένου ερευνητή στη δική του επιστημονική εργασία. Οι εργασίες από τα Πανεπιστήμια Κρήτης, Ιωαννίνων και Χαροκόπειο έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά με 68,6%, 66,6% και 64,4% αντίστοιχα.
Τα στοιχεία της μελέτης αντλήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων NSI-National Science Indicators και NCR - National Citation Report Greece της Thomson Reuters. Η πρώτη περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία επιστημονικών δημοσιεύσεων και αναφορών για 180 χώρες για την περίοδο 1981-2008, ενώ η δεύτερη το σύνολο των επιστημονικών δημοσιεύσεων της Ελλάδας και των αναφορών σε αυτές, για τη χρονική περίοδο 1993-2008, Βε αναλυτική πληροφορία ανά δημοσίευση.
Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), καταγράφουν 2.698 δημοσιεύσεις και ποσοστό 2,9% στην παραγωγή ελληνικών δημοσιεύσεων. Τα περισσότερα Τ.Ε.Ι. εμφανίζουν χαμηλό και συχνά κυμαινόμενο αριθμό δημοσιεύσεων.
Τέλος, την περίοδο 1993-2008 καταγράφονται 1.422 επιστημονικές δημοσιεύσεις από ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.
Ο υψηλότερος δείκτης απήχησης (1,36) καταγράφεται στις δημοσιεύσεις της εξειδικευμένης θεματικής περιοχής "Polymer Sciences". Οι δημοσιεύσεις στις οποίες συμμετέχουν οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας και τα Ερευνητικά Κέντρα της Γ.Γ.Ε.Τ. έχουν σχετικούς δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο (1,28 και 1,12 αντίστοιχα).
Το επιστημονικό πεδίο "Medical & Health Sciences" (Ιατρική & Επιστήμες Υγείας) αποσπά επίσης σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων, καταγράφει ρυθμούς αύξησης μεγαλύτερους από τον ελληνικό μέσο όρο και μερίδια που αυξάνονται συνεχώς στη διάρκεια της περιόδου 1993-2008 και την τελευταία πενταετία διαμορφώνονται στο 37,5% του συνόλου των ελληνικών δημοσιεύσεων. Ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις παρατηρούνται στον αριθμό των δημοσιεύσεων που αφορούν την υποκατηγορία “Health Sciences”.

 

 

Η χώρα μας καταλαμβάνει την 5η θέση μεταξύ των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. με συντελεστή μεταβολής σε αριθμό δημοσιεύσεων 3,98, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 1,87 και του Ο.Ο.Σ.Α. 1,65


Στο επιστημονικό αυτό πεδίο δραστηριοποιούνται πολλές κατηγορίες φορέων. Ο μεγαλύτερος αριθμός δημοσιεύσεων προέρχεται από τα Πανεπιστήμια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Το ποσοστό του πεδίου στις δημοσιεύσεις των Πανεπιστημίων αυξάνεται συνεχώς, και την πενταετία 2004-2008 είναι 36,2%. Όπως είναι αναμενόμενο, σημαντική είναι η παρουσία των Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων Υγείας, των οποίων πάνω από το 90% των δημοσιεύσεων εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences”. Τέλος, στο πεδίο αυτό ανήκει το 12,4% των δημοσιεύσεων των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ για την πενταετία 2004-2008.
Ακόμη, όπως αναφέρεται στην ίδια μελέτη,  το επιστημονικό πεδίο "Engineering & Technology" (Mηχανική & Τεχνολογία) καταλαμβάνει μερίδιο 23,7% στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων της τελευταίας πενταετίας.

 

Στο επιστημονικό πεδίο "Social Sciences" (Κοινωνικές Επιστήμες), την τελευταία πενταετία περιλαμβάνονται 2.160 δημοσιεύσεις (μερίδιο 5,0% στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων), οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονται από τα Πανεπιστήμια. Με σχετικό δείκτη απήχησης 1,27, οι δημοσιεύσεις που εντάσσονται στην εξειδικευμένη θεματική περιοχή “anthropology” έχουν την υψηλότερη απήχηση.


Το επιστημονικό πεδίο “Humanities” (Ανθρωπιστικές Επιστήμες) έχει πολύ χαμηλό αριθμό δημοσιεύσεων και αντίστοιχα μικρά μερίδια σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1993-2008. Την τελευταία πενταετία 2004-2008 καταγράφονται 414 δημοσιεύσεις οι οποίες αποτελούν το 1% του συνόλου των ελληνικών δημοσιεύσεων και προέρχονται κυρίως από τα Πανεπιστήμια.  
Όσον αφορά την κατανομή των δημοσιεύσεων των οργανισμών ανά επιστημονικό πεδίο:
• Οι περισσότερες δημοσιεύσεις των Πανεπιστημίων ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο “Νatural Sciences” (52%), ενώ δεύτερο στην κατάταξη είναι το πεδίο “Μedical & Health Sciences” (36,2%).
• Στα Τ.Ε.Ι. οι περισσότερες δημοσιεύσεις ανήκουν στα επιστημονικά πεδία “Natural Sciences” (60,8%) και “Εngineering & Technology” (42,6%).
• Στα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ο μεγαλύτερος αριθμός δημοσιεύσεων αφορά το επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” (81,2%) με δεύτερο το πεδίο “Engineering & Technology” (30,9%).
• Στους Λοιπούς Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς το επιστημονικό πεδίο “Νatural Sciences” έχει το μεγαλύτερο μερίδιο (70%) ενώ σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνει και το πεδίο “Agricultural Sciences” (18,7%).
• Στους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, όπως είναι αναμενόμενο, αλλά και στους φορείς του υπουργείου Παιδείας η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιεύσεων εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Ηealth Sciences”.
• Οι δημοσιεύσεις των Μουσείων αφορούν κυρίως το επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” (84,7%), ενώ στην κατηγορία των Τραπεζών σημαντική παρουσία έχει το επιστημονικό πεδίο των “Social Sciences” (55,7%).
• Τέλος, στις κατηγορίες των Λοιπών Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων το επιστημονικό πεδίο των “Νatural Sciences” έχει το μεγαλύτερο μερίδιο και ακολουθεί το πεδίο “Engineering and Technology”.


Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς  
Στην κατηγορία «Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς» διακρίνεται η  Ακαδημία Αθηνών, η οποία έχει δημοσιεύσεις οι οποίες εμφανίζουν σταθερά υψηλή αναγνωρισιμότητα -ποσοστό.
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!