| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων - 18 αδιαπραγμάτευτοι όροι για το Πανεπιστήμιο του αύριο

Δημοσίευση: 19-02-2011 - Στήλη: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Φύλλο:171


«Θερμός» αναμένεται ο πρώτος μήνας του νέου έτους, καθώς οι διοικήσεις των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων είπαν ήδη «όχι» στη μεταρρύθμιση που προτείνει η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να αλλάξει η εικόνα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σε έκτακτη Σύνοδό τους που έγινε στο Λαύριο, οι πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. εξέφρασαν την άποψη ότι το κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση τον Οκτώβριο για να ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση για το θέμα, δεν αποτελεί βάση διαλόγου με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Κι αυτό γιατί θίγει τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα των πανεπιστημίων, αλλά περιέχει και αντισυνταγματικές διατάξεις (συμβούλια διοίκησης σε εξωπανεπιστημιακά μέλη, διορισμένοι πρυτάνεις κ.λπ.). Οι πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. ζήτησαν να αποσυρθεί το κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση.

Οι προτάσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Σύγκλητος του οποίου αποχώρησε πρώτη μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από τον διάλογο για τις αλλαγές, κινούνται στη βάση τριών αρχών:

 • Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των πανεπιστημίων και δημόσια χρηματοδότηση. Ζητήθηκε έτσι να αποσυρθεί η πρόταση περί ανεξάρτητης Αρχής που θα «μοιράζει» τα χρήματα στα πανεπιστήμια.
 • Πλήρης οικονομική και διοικητική αυτοδιοίκηση. Το κάθε ανώτατο Ίδρυμα να διοικείται από εκλεγμένους πανεπιστημιακούς της δικής τους κοινότητας και όχι εξωτερικά μέλη. Παράλληλα, η διοίκηση των Α.Ε.Ι. να γίνεται αποκλειστικά από το πρυτανικό συμβούλιο και την Σύγκλητο τους, όπως γίνεται ώς σήμερα.
 • Τα Συμβούλια των πανεπιστημίων να λειτουργήσουν μόνο ως όργανα συμβουλευτικά, ελέγχου και εποπτείας της απόδοσης των Α.Ε.Ι.

Πάντως, το προεδρείο της Συνόδου διευκρίνισε από την πρώτη στιγμή ότι οι πανεπιστημιακοί επιδιώκουν να λάβουν ομόφωνη απόφαση για το κείμενο που θα εκδώσουν, όπως τελικά και έγινε. Πρέπει να σημειωθεί ότι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.) έχει δημοσιοποιήσει τις θέσεις της και έχει τοποθετηθεί εναντίον του βασικού κορμού των προτάσεων του Yπουργείου Παιδείας.

Οι «18» όροι
Δεκαοκτώ αδιαπραγμάτευτους «όρους» έθεσαν προς το Yπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση οι πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. στη διάρκεια της Συνόδου που έγινε στο Λαύριο. Με την απόφαση της Συνόδου τους, οι πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. ζήτησαν «σεβασμό και προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των πανεπιστημίων και χρηματοδότηση απο το κράτος».

Τόνισαν ακόμη ότι «δεν υπάρχει σήμερα πολιτική εγγύηση του διαλόγου, στο βαθμό που συνεχίζονται εντεινόμενες η κατασυκοφάντηση των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων, οι επεμβάσεις στη διοικητική αυτοτέλειά τους και η εφαρμογή μέτρων οικονομικής ασφυξίας, ιδιαίτερα σε σχέση με θέματα τακτικά προϋπολογισμού, προσλήψεων προσωπικού και φοιτητικής μέριμνας».

Συγκεκριμένα οι «18» όροι που οι πρυτάνεις έθεσαν προς την κυβέρνηση και που τους χαρακτήρισαν ως αδιαπραγμάτευτους είναι οι εξής:

 • Ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης των Πανεπιστημίων είναι η Σύγκλητος, η οποία συγκροτείται από εκλεγμένα μέλη από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
 • Το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι Εκτελεστικό όργανο της Συγκλήτου.
 • Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και προέρχονται από αυτή.
 • Η διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση, καθώς και η κοινωνική λογοδοσία των Πανεπιστημίων διασφαλίζονται από όργανα των Πανεπιστημίων με ελεγκτικές αρμοδιότητες.
 • Η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Πανεπιστημίων απαιτεί τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας τους καθώς και τη δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για την ευέλικτη λειτουργία των διοικητικών και οικονομικών μηχανισμών τους.
 • Επισημαίνεται η ανάγκη θεσμοθέτησης Ενιαίων και Περιφερειακών Οργάνων για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης των Α.Ε.Ι.
 • Τα Α.Ε.Ι. έχουν την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των σπουδών. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή μονάδα εισαγωγής των φοιτητών που καλύπτει το εύρος ενός επιστημονικού κλάδου.
 • Τα Τμήματα ανήκουν σε Σχολές, οι οποίες οργανώνονται από ένα σύνολο συγγενών επιστημονικών αντικειμένων. Με βάση τις διεθνείς πρακτικές, το Πανεπιστήμιο αποφασίζει για τις πιθανές αλλαγές, για την ίδρυση, την οργάνωση, δομή, τίτλους και περιεχόμενο των Σχολών του, των Τμημάτων του και των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (οι λεπτομέρειες καθορίζονται από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς των Ιδρυμάτων και τις αποφάσεις της Συγκλήτου). Τα Ιδρύματα έχουν την ευθύνη της βελτίωσης της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών, μέσα από σαφείς κανόνες διαρκούς επιμόρφωσης του Προσωπικού σε θέματα διδασκαλίας και επίβλεψης, την εσωτερική και εξωτερική τους αξιολόγηση. Δίνεται έμφαση στη στρατηγική διεπιστημονικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.
 • Εφαρμόζεται το σύστημα των πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε συνάφεια με τα προγράμματα σπουδών και την ακαδημαϊκή τους ισοτιμία. Η ακαδημαϊκή ισοτιμία των Πτυχίων των Πανεπιστημίων αποδίδεται από τα ίδια με βάση τα Προγράμματα Σπουδών, ώστε να μην αντιστοιχίζονται με άθροισμα προσόντων, προσδιορίζεται δε και το επίπεδο κατάταξής τους στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Η επαγγελματική ισοτιμία των Πανεπιστημιακών Πτυχίων και Διπλωμάτων διασφαλίζεται με βάση τα Προγράμματα Σπουδών και ενισχύονται οι μηχανισμοί διασύνδεσης.
 • Υπάρχει ανάγκη για συστηματικότερες διαδικασίες αξιολόγησης με παράλληλη ανάδειξη των αναγκών σε υποδομές και λειτουργικές ανάγκες.
 • Το Πανεπιστήμιο καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων. Οι μετεγγραφές δεν γίνονται μονομερώς από την Πολιτεία. Ενισχύεται η φοιτητική μέριμνα, η οποία περιλαμβάνει σίτιση και στέγαση και είναι ευθύνη της Πολιτείας.
 • Τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. είναι Δημόσιοι λειτουργοί και έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό-ερευνητικό και διοικητικό έργο και να απολαμβάνουν ακαδημαϊκής ελευθερίας και λειτουργικής αυτοτέλειας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Πρέπει επίσης να προβλέπονται μηχανισμοί ανανέωσης των μελών Δ.Ε.Π. με τη δυνατότητα αξιοποίησης του νέου επιστημονικού δυναμικού. Οι βαθμίδες προτείνονται να είναι: Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής, Λέκτορας, και η μονιμότητα να επιτυγχάνεται στη βαθμίδα του Επίκουρου (μετά από θητεία). Τα απαιτούμενα προσόντα της διαδικασίας εκλογής και εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. καθορίζονται από τον Νόμο και είναι κοινά για όλα τα Πανεπιστήμια.
 • Οι ρόλοι των διαφόρων συλλόγων ερευνητικού προσωπικού στα Α.Ε.Ι. (Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.) είναι διακριτοί. Πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση μετάταξης Ι.Δ.Α.Χ. (με διδακτορικό).
 • Σταθερή και συστηματική χρηματοδότηση της έρευνας σε εθνικό και ιδρυματικό επίπεδο: σε εθνικό επίπεδο, βασική έρευνα και ερευνητικά δίκτυα και σε ιδρυματικό επίπεδο, μεταπτυχιακή έρευνα και εφαρμοσμένη.
 • Θεσμοθέτηση της ερευνητικής πυραμίδας των Α.Ε.Ι. σε τομεακό, τμηματικό, διατμηματικό, πανεπιστημιακό και διαπανεπιστημιακό επίπεδο με τις ακόλουθες δομές: Ερευνητική ομάδα- ερευνητική μονάδα- εργαστήριο- ιδρυματικό εργαστήριο- Ε.Π.Ι. με δυνατότητα θεσμοθέτησης από Σύγκλητο.
 • Κεντρική διαχείριση των ερευνητικών κονδυλίων από δομή περισσότερο ευέλικτη από τον Ε.Λ.Κ.Ε.
 • Θεσμοθέτηση Εθνικού Κεντρικού Οργανισμού Συντονισμού της Έρευνας.
 • Θεσμοθέτηση του “Ελληνικού Πράσινου Πανεπιστημίου” ως διαπανεπιστημιακού Ε.Π.Ι. ή ανάλογης ιδρυματικής ή άλλης δομής.

 

«δεν υπάρχει σήμερα πολιτική εγγύηση του διαλόγου, στο βαθμό που συνεχίζονται εντεινόμενες η κατασυκοφάντηση των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων, οι επεμβάσεις στη διοικητική αυτοτέλειά τους και η εφαρμογή μέτρων οικονομικής ασφυξίας, ιδιαίτερα σε σχέση με θέματα τακτικά προϋπολογισμού, προσλήψεων προσωπικού και φοιτητικής μέριμνας»


Οι βασικές αρχές που προτείνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 • Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των πανεπιστημίων και δημόσια χρηματοδότηση. Ζητήθηκε έτσι να αποσυρθεί η πρόταση περί ανεξάρτητης Αρχής που θα «μοιράζει» τα χρήματα στα πανεπιστήμια.
 • Πλήρης οικονομική και διοικητική αυτοδιοίκηση. Το κάθε ανώτατο Ίδρυμα να διοικείται από εκλεγμένους πανεπιστημιακούς της δική τους κοινότητας και όχι εξωτερικά μέλη. Παράλληλα, η διοίκηση των ΑΕΙ να γίνεται αποκλειστικά από το πρυτανικό συμβούλιο και την Σύγκλητο τους, όπως γίνεται ως σήμερα.
 • Τα Συμβούλια των πανεπιστημίων να λειτουργήσουν μόνο ως όργανα συμβουλευτικά, ελέγχου και εποπτείας της απόδοσης των Α.Ε.Ι. 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!