| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων - Δεκέμβριος 2012

Δημοσίευση: 01-12-2012 - Στήλη: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - Φύλλο:190


Μεγάλη Αίθουσα


Δευτέρα, 3/12, ώρα 17.00-21.00

Επιστημονική εκδήλωση για τον εορτασμό των 80 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Φαρ- μακευτικής Εταιρείας που οργανώνει το Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δευτέρα, 10/12, ώρα 19.00

Ο κ. Paris Tekkis, καθηγητής Χειρουργικής στο Imperial College του Λονδίνου, θα αναγορευθεί επίτιμος διδά- κτορας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι- στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την παρουσίαση του τιμωμένου καθηγητή θα κάνει ο Διευθυντής της Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι- στημίου Αθηνών, καθηγητής κ. Αναστάσιος Μαχαίρας.

Τρίτη, 11/12, ώρα 19.00

Εκδήλωση για την παρουσίαση του πρώτου τόμου της Ιστορίας της Νομικής Σχολής Αθηνών που συνέγρα- ψε ο Ομότιμος Καθηγητής και τέως Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ιωάννης Καράκωστας. Την εκδήλωση οργανώνει το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τετάρτη, 12/12, ώρα 09.30-20.00

Συνέδριο με τίτλο: «Ακαδημία Πλάτωνος-Τεκμήρια και Ιστορικές Μαρτυρίες» που οργανώνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) έργου “Ακαδημία Πλά- τωνος-Ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόμων ιδεών”.

Πέμπτη, 13/12, ώρα 19.00 και Παρασκευή, 14/12, ώρα 09.30-14.00 και 17.00-21.30

Επιστημονικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του 5ου Διεθνούς Μουσικολογικού και Ψαλτικού Συνεδρίου Βυ- ζαντινής Μουσικολογίας. Το συνέδριο οργανώνει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη- νών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικο- λογίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σάββατο, 24/11, 09.00

Επετειακή επιστημονική εκδήλωση που οργανώνει το Τμήμα Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του.

Τρίτη, 27/11, 19.00

Ο κ. Α. Μπενέτος, καθηγητής Παθολογίας και Γηριατρι- κής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Nancy, Γαλλία, θα αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας της Ιατρικής Σχο- λής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 


Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος»

 

Δευτέρα, 3/12, ώρα 19.00

Διάλεξη που οργανώνει το Σώμα Ομοτίμων Καθηγη- τών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τρίτη, 4/12, ώρα 18.30-21.00

Σεμινάριο που οργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμ- μα Σπουδών «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοί- κησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι- στημίου Αθηνών.

Τετάρτη, 5/12, ώρα 19.30

Διάλεξη του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Οικο- νομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρι- ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ.Γεωργίου Αργείτη με τίτλο: «Παγίδα Χρεοκοπίας και Οικονομική Κρίση: Υπάρχει Διέξοδος;» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο σειράς διαλέξεων με θέμα: «Θεματικοί κύκλοι διαλό- γου και προβληματισμού: To Πανεπιστήμιο ανοίγεται στην Κοινωνία». Την εκδήλωση οργανώνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνερ- γασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Παρασκευή, 7/12, ώρα 09.00-21.00 και Σάββατο, 8/12, ώρα 09.00-15.00

Επιστημονική εκδήλωση που οργανώνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ».

Δευτέρα, 10/12, ώρα 12.00-14.00

Εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Αν- θρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνούς Σοροπτιμισμού που οργανώνει η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος.

Δευτέρα, 10/12, ώρα 19.00

Διάλεξη που οργανώνει το Σώμα Ομοτίμων Καθηγη- τών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τρίτη, 11/12, ώρα 18.30-21.00

Σεμινάριο που οργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμ- μα Σπουδών «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοί- κησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι- στημίου Αθηνών.

Τετάρτη, 12/12, ώρα 19.30

Διάλεξη του καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πο- λιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σταύρου Θωμαδάκη με τίτ- λο: «Η Ελληνική Κρίση: Χρέος, Τράπεζες, Ρευστότητα» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο σειράς διαλέξεων με θέμα: «Θεματικοί κύκλοι διαλόγου και προβληματισμού: To Πανεπιστήμιο ανοίγεται στην Κοινωνία». Την εκδήλω- ση οργανώνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή- μιο Αθηνών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Πέμπτη, 13/12, ώρα 08.30-20.00 και Σάββατο, 15/12, ώρα 09.30-19.00

Εργασίες του 5ου Διεθνούς Μουσικολογικού και Ψαλ- τικού Συνεδρίου Βυζαντινής Μουσικολογίας. Το συ- νέδριο οργανώνει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας της Ιεράς Συνόδου της Εκ- κλησίας της Ελλάδος.

Παρασκευή, 14/12, ώρα 09.30-20.00

Εργασίες του συνεδρίου με τίτλο: «Ακαδημία Πλάτωνος- Τεκμήρια και Ιστορικές Μαρτυρίες» που οργανώνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) έργου “Ακαδημία Πλάτωνος-Ανάπτυξη της γνώσης και καινο- τόμων ιδεών”.

Δευτέρα, 17/12, ώρα 09.00-15.00

Ημερίδα που οργανώνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκη- σης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δευτέρα, 17/12, ώρα 19.00

Διάλεξη που οργανώνει το Σώμα Ομοτίμων Καθηγη- τών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τρίτη, 18/12, ώρα 19.00

Διάλεξη του κ. Ιωάννη Παπακωνσταντίνου, καθηγητή Πληροφορικής και Μηχανολογίας στο University of California at San Diego, με τίτλο: «Πώς ο υπολογισμός θα επηρεάσει την κοσμολογική θεώρηση». Την εκδή- λωση οργανώνει το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστρι- ακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων του Τμήματος με τίτλο: «Νους και Κόσμος».

Τετάρτη, 19/12, ώρα 18.00-21.00

Ετήσια Επιστημονική Ομιλία «Γ. Μαρίνος – Ι. Παπαστα- ματίου» που οργανώνει το Τμήμα Γεωλογίας και Γεω- περιβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία.

Πέμπτη, 20/12, ώρα 19.00

Διάλεξη του Δρ. Αντωνίου Βασιλάκη με θέμα τη Μυκη- ναϊκή Αρχαιολογία που οργανώνει ο Τομέας Αρχαιολο- γίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου.

Παρασκευή, 21/12, ώρα 18.00

Διάλεξη της Δρ. Χριστίνας Παπαηλιού από το Πανεπι- στήμιο Αιγαίου, με τίτλο: «Η μη γλωσσική επικοινωνία στην ειδική γλωσσική διαταραχή» που οργανώνει ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο σειράς διαλέξε- ων με θέμα: «Γλώσσα και Εγκέφαλος – Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές».

 


Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»

 

Τρίτη, 4/12, ώρα 18.00-21.00

Διάλεξη από τον Πρόεδρο του Τμήματος Επικοινωνί- ας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή κ. Γεώργιο Πλειό με τίτλο: «Υγεία και Μέσα Επικοινωνίας σε περίοδο κρίσης » που οργανώνει το Τμήμα Επικοι- νωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε συνερ- γασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων «Ζητήματα Επικοινωνίας».

Παρασκευή, 7/12, ώρα 09.00-21.00

Ημερίδα με θέμα: «Σλάβοι και Ελληνικός Κόσμος» που οργανώνει το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσο- φικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε- πιστημίου Αθηνών.

Δευτέρα, 10/12, ώρα 09.00- 21.00, Τρίτη, 11/12, ώρα 09.00-21.00 και Τετάρτη, 12/12, ώρα 09.00-21.00

Διεθνές συνέδριο με θέμα: «Η εξέγερση του Αραβο- μουσουλμανικού κόσμου και τα ζητήματα της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μεσόγειο» που οργανώνει το Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπου- δών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι- στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πέμπτη, 13/12, ώρα 09.30-20.00 και Κυριακή, 16/12, ώρα 09.30- 20.00

Εργασίες του συνεδρίου με τίτλο: «Ακαδημία Πλάτωνος- Τεκμήρια και Ιστορικές Μαρτυρίες» που οργανώνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) έργου “Ακαδημία Πλάτωνος-Ανάπτυξη της γνώσης και καινο- τόμων ιδεών”.

Παρασκευή, 14/12, ώρα 16.00-20.00

Εκδήλωση με θέμα: «Αντιμετώπιση του ρατσισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» που οργανώνει το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επι- στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί- ου Αθηνών σε συνεργασία με το European Grassroots Anti-Racist Movement.

Δευτέρα, 17/12, ώρα 09.00-21.00

Διεθνής ημερίδα που οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι- ακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τρίτη, 18/12, ώρα 17.00-21.00

Επιστημονική εκδήλωση για την παρουσίαση βιβλίου του φιλέλληνα και ελληνομαθή Ομότιμου Καθηγητή της Καινής Διαθήκης στην Ευαγγελική Σχολή του Πα- νεπιστημίου του Tubingen, Γερμανία, κ. Otfried Hofius. Την εκδήλωση οργανώνουν το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία και οι εκδόσεις Άρτος Ζωής.

Τετάρτη, 19/12, ώρα 19.30

Διάλεξη του κ. Γ. Κίζη, καθηγητή Αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με τίτλο: « Ένταξη Μου- σείων σε Ιστορικά Κτήρια: από το Αυτονόητο στο Προ- βληματικό» που οργανώνεται στο πλαίσιο το Θ΄ Κύκλου ομιλιών του Εργαστηρίου Κέντρου Μουσειακών Ερευ- νών σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές».

Παρασκευή, 21/12, ώρα18.00

Εκδήλωση που οργανώνει το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών.

 


Παλαιό Πανεπιστήμιο (Θόλου 5 και Κλεψύδρας, Πλάκα)

 

Κυριακή, 2/12, ώρα 13.00

Ξενάγηση στο Μουσείο και στην έκθεση Sanatorioproject. Το Μουσείο θα είναι ανοικτό από τις 11.00 έως τις 16.00.

Δευτέρα, 3/12, ώρα 17.00

Ημερίδα με θέμα: «Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτι- κές για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» που οργανώνει η Έδρα και το Δίκτυο UNESCO για τη Διαχεί- ριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης και το Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "MEDIES".

Πέμπτη, 6/12, ώρα 18.00

Εβδομαδιαίος κύκλος συναντήσεων με τίτλο: Παντέ- χνου Πυρός Σέλας – Λαμπερές Ιστορίες της Φωτιάς, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί ομιλία από την ειδική επιστήμονα του Εθνικού Αστεροσκο- πείου Αθηνών, Δρα Όλγα Μαλανδράκη με τίτλο: «Ο κυρίαρχος ήλιος και οι επιπτώσεις του: διαστημικός καιρός».

Σάββατο, 8/12, 12.00–15.00, Κυριακή, 9/12, 12.00–15.00 και Δευτέρα, 10/12 18.00–21.00

Έκθεση φωτογραφίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέ- ρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Την έκθεση οργανώνει η Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής (ΗelMSIC) – Toπική Επιτροπή Αθη- νών σε συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Παρασκευή, 14/12, ώρα 10.00, Σάββατο, 15/12, ώρα 10.00 και Κυριακή, 16/12, ώρα 10.00

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Γερμανικός Ρομαντισμός: Πρόσληψη και Κριτική» που οργανώνει το Τμήμα Γερ- μανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί- ου Αθηνών στο πλαίσιο του εορτασμού των 35 χρόνων από την ίδρυσή του.

Κυριακή, 30/12, ώρα 12.00

Ξενάγηση στην έκθεση Sanatorioproject από τους καλ- λιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση. Το Μουσείο θα είναι ανοικτό στο κοινό από τις 11.00 έως τις 16.00.

 


http://www.interel.uoa.gr/ekdhlwseis.html |  Τηλ. 210 3689773
 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ!
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Ιστοσελίδα:
Σχόλιο:
Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέα εικόνα]:
Επιλογή για νέα εικόνα
 Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Aθηνών

Έντυπη μορφή - PDF FORMAT


Το σκίτσο του φύλλου 197
Γίνε Εθελοντής!